Poradenství

Školní poradenské pracoviště:

Výchovné poradkyně Mgr. Eva Železná, Mgr. Dagmar Ličmanová, metodik prevence Mgr. Jana Eislerová, školní psycholožka Mgr. Alena Berková

Výchovná a poradenská činnost školy

Kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce se věnují především následující problematice:

Kariérové poradenství

 • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na středních školách, včetně uměleckých škol)
 • uplatnění na trhu práce (poradenství, exkurze,uplatnění)
 • pomoc při přípravě k přijímacímu řízení
 • besedy a osvěty zákonným zástupcům

Pedagogicko-psychologické poradenství

 • pomoc při adaptaci po příchodu z 1. stupně na stupeň 2., při upevňování pracovních návyků
 • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (evidence, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, pomoc asistentů pedagoga, předání do odborné péče)
 • péče o nadané žáky a žáky/cizince
 • pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
 • zápis do 1. třídy
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence sociálně nežádoucích jevů Mgr. Jana Eislerová se kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce věnuje především následující problematice:

 • rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů (prevence, opatření, řešení problémů)
 • rozpis témat prevence do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu
 • krizové situace (informace, kontakty, předpisy, metodické pokyny)
 • preventivní aktivity (projekty, besedy, přednášky)
 • informace, kontaktní údaje, informační tiskoviny, videokazety a CD

Příručka pro rodiče - Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu


Další důležité informace

 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: Mgr. Eva Železná
 • pátek 12:30 - 13:15 (jinak dle dohody)
 • Mgr. Dagmar Ličmanová
  úterý 14:00 15:00 (jinak dle dohody)
 • konzultační hodiny školní psycholožky (Mgr. Alena Berková): úterý 7:30 - 13:00, čtvrtek 7:30 - 13:00          
Zobrazit jako: katalog | tabulku